Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie deze gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg voor de bescherming van gegevens van cliënten en patiënten. Deze regels staan in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Jeugdwet.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij met welk doel verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan om deze verklaring aandachtig te lezen.

Privacy beleid van de OKJ

De Onafhankelijke klachtencommissie Jeugdwet (OKJ) behandelt klachten over gedragingen op grond van de Jeugdwet van Jeugdhulpaanbieders, die hiervoor zijn aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, vraagt OKJ u om persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Indien sprake is van de behandeling van een klacht kan het zijn dat OKJ tevens gegevens betreffende uw gezondheid vergaart. OKJ is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

OKJ vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door OKJ dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens eisen uit de privacywetgeving.
Dit doen wij door bijvoorbeeld:
- in deze privacyverklaring duidelijk te vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
- alleen de persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dat is vereist;
- gegevens in beginsel niet door te geven aan derden, tenzij daar bijvoorbeeld een wettelijke verplichting toe bestaat;
- passende beveiligingsmaatregelen te nemen;
- uw recht op inzage, correctie of verwijdering van gegevens te respecteren.

Om uw gegevens optimaal te beschermen zijn de systemen van OKJ beveiligd. Wanneer u op onze website komt (www.okj.nu) ziet u dat aan de hand van het slotje in de adresbalk. Tevens kunt u dit zien aan het adres dat begint met https://ww.okj.nu
Dit geldt voor de gehele website, ook op het moment dat u gegevens invult, bijvoorbeeld het contactformulier of het formulier om een klacht in te dienen.

Bij de behandeling van klachten beschikken wij in veel gevallen over informatie over uw gezondheid. Wij gaan extra voorzichtig om met deze medische gegevens. Alle medewerkers van de OKJ en commissieleden van de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Dossiers omtrent de behandeling van klachten worden, na afsluiting van de betreffende klacht, maximaal twee jaar bewaard.

Uw toestemming bij de behandeling van klachten 

 1. Om de aangeklaagde jeugdhulpaanbieder in de gelegenheid te stellen zich adequaat te kunnen verweren zal een cliënt (van 16 jaar en ouder) dan wel diens vertegenwoordiger, bij de behandeling van een klacht bij de klachtencommissie, worden verzocht om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Op grond van het toestemmingsformulier verleent cliënt de aangeklaagde jeugdhulpaanbieder toestemming om voor de beoordeling van het klacht relevante (medische) gegevens te gebruiken (eventueel op te vragen bij een nieuwe jeugdhulpaanbieder) en te overleggen aan de klachtencommissie.
 2. Indien cliënt zich bij de behandeling van een klacht laat vertegenwoordigen door gemachtigde, dan dient cliënt ook daartoe een machtiging te ondertekenen. Aan het niet verstrekken van de ingevulde machtigings- en toestemmingsformulieren kan de klachtencommissie de consequenties verbinden, die haar onder de omstandigheden van het geval geraden voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat de aangeklaagde jeugdhulpaanbieder zich niet adequaat kan verweren aangezien hij/zij dan geen uitdrukkelijke toestemming van cliënt verkregen heeft om (medische) gegevens te gebruiken in de procedure. Ingevulde en ondertekende machtigings- en toestemmingsformulieren worden opgenomen in het betreffende klachtdossier.

Persoonsgegevens:

Afhankelijk van de vraag of u, jeugdhulpaanbieder, aangeklaagde, cliënt, of een bezoeker van de website OKJ bent, kan de OKJ de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • gegevens jeugdhulpaanbieder
 • emailadres
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • IBAN
 • geslacht
 • informatie die u zelf invult op een open veld, bijvoorbeeld bij het invullen van het formulier waarmee u de klacht aanhangig maakt bij de klachtencommissie.
 • in het kader van de behandeling van klachten: gegevens over uw gezondheid, zijnde medische gegevens die door cliënt en aangeklaagde aan OKJ worden verstrekt.
 • technische gegevens naar aanleiding van uw surfgedrag op onze website (bijvoorbeeld uw IP-adres).

Doeleinden:

Wederom afhankelijk van de vraag of u, jeugdhulpaanbieder, cliënt, aangeklaagde, of een bezoeker van de website OKJ bent, worden bovenstaande gegevens bijvoorbeeld verwerkt voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om klachten omtrent de dienstverlening van OKJ te verwerken;
 • om klachten jegens jeugdhulpaanbieders te verwerken;
 • om jeugdhulpaanbieders te kunnen benaderen in verband met de tussen OKJ en jeugdhulpaanbieder afgesloten overeenkomst;
 • om jeugdhulpaanbieders, aangesloten bij OKJ, te kunnen benaderen met nieuwsberichten over de dienstverlening van OKJ;
 • voor het maken van statische analyses van bezoek- en klikgedrag van onze website;
 • ter verbetering van onze website.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen (“recht op vergetelheid”). Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is, indien de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor OKJ ze verzamelt of verwerkt en/of de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een email of een brief te sturen. Gebruik daarvoor het emailadres  info@okj.nu of richt uw brief aan OKJ,  Stadsplateau 7 – kamer 8.22,   3521 AZ Utrecht.

Wijzigingen en disclaimer

OKJ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. OKJ hoeft u niet te laten weten dat deze is gewijzigd. Op de OKJ site is de up to date versie te downloaden.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website OKJ zijn verbonden. Lees voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan hun privacyverklaring voor het gebruik van deze websites.
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de OKJ. Hoewel met uiterste zorgvuldigheid wordt getracht om de inhoud zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie die is opgenomen incorrect, incompleet of verouderd is.
Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De OKJ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Klachten over verwerking persoonsgegevens

Wanneer u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens dan gaan wij graag met u in gesprek. Mocht u desondanks nog ontevreden zijn dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in de te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy, jouw IP-adres wordt expliciet niet opgeslagen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor nadere uitleg over de werking van Google Analytics klik op  https://www.google.com/analytics/

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.
Wanneer u het gebruik van cookies weigert kan dat tot gevolg hebben dat u niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.
Wanneer u de cookies accepteert, geeft u daarmee toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken daarvan op de wijze zoals hierboven uitgelegd.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is  op 1 januari 2022 in werking getreden.