Voor cliënten

van jeugdhulpaanbieders

Bent u ontevreden?

U bezoekt deze site niet voor niets. Mogelijk bent u ontevreden over een jeugdhulpaanbieder en zoekt u hulp om hier gehoor voor te krijgen, of het op te lossen.
Belangrijk is dat u uw onvrede met hem of haar bespreekt. Praten kan helpen om over en weer tot begrip te komen en de onvrede weg te nemen. Is dit niet gelukt, of is dat naar uw mening niet mogelijk, dan kunt u formeel een klacht indienen bij de beroepsvereniging waarbij de jeugdhulpaanbieder is aangesloten. Weet u niet bij welke beroepsvereniging uw jeugdhulpaanbieder is aangesloten, kijk dan op zijn website of op de factuur. Daar moet het genoemd zijn.
Als u bij de beroepsvereniging uw klacht indient, zet deze voor u een klachtenfunctionaris in. Deze werkt onafhankelijk van partijen.

Rol van de klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt met u uw onvrede en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht. En kijkt met u wat u met de klacht zou willen en wat daarvoor nodig is. Daarna onderzoekt de klachtenfunctionaris of u en de jeugdhulpaanbieder alsnog in gesprek kunnen komen om de onvrede weg te nemen en de klacht op te lossen.

Uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie OKJ

Als het niet lukt om met ondersteuning van de klachtenfunctionaris samen tot een oplossing te komen die voor u bevredigend is, of u komt in gesprek met de klachtenfunctionaris tot de conclusie dat u per se geen gesprek met de jeugdhulpaanbieder wilt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet, OKJ.
De OKJ bestaat uit een voorzitter (meester in de rechten) en twee leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van jeugdhulpaanbieders en cli√ęntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OKJ beziet of de klacht voor deze commissie ontvankelijk is. En als dat zo is, geeft zij, als zij alle noodzakelijke gegevens heeft die nodig zijn voor behandeling van de klacht, uiterlijk binnen vier maanden een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel over de gegrondheid van de klacht. Zij stelt de klager en de beklaagde hiervan in kennis.

Besluit u een klacht in te dienen bij de OKJ klik dan in de bovenbalk op het menu-item klacht indienen

OKJ - procedure en behandeling

Conceptfase
De klachtbehandeling van de Onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdwet bestaat uit een aantal stappen. Allereerst controleert de ambtelijk secretaris of de gegevens over de klacht volledig zijn. Indien nodig wordt u gevraagd om de gegevens aan te vullen. Tevens wordt beoordeeld of de klacht in behandeling genomen kan worden. Daarbij wordt naar de volgende punten gekeken:

  • Is de zorgaanbieder bij de SCAG aangesloten?
  • Bent u gerechtigd om een klacht in te dienen?
  • Behoort de klacht tot het werkterrein van de OKJ (bevoegdheid)?

Verweerfase
Wordt uw klacht ontvankelijk verklaard dan wordt uw jeugdhulpaanbieder (in dit proces de beklaagde), hiervan op de hoogte gesteld. De jeugdhulpaanbieder krijgt 4 weken de tijd om een schriftelijke reactie te geven -het zogenaamde verweer- en zijn of haar standpunt ten aanzien van uw klacht te verduidelijken.
Indien nodig voor een goede behandeling van uw klacht, kan de jeugdhulpaanbieder gevraagd worden om aanvullende documenten aan te leveren.

Voorbereiding zitting
Na de klacht- en verweerfase wijst de voorzitter twee leden toe aan de klachtencommissie. Zij krijgen inzage in het dossier.
Verder worden u en de jeugdhulpaanbieder tijdig in de gelegenheid gesteld om over een periode van 8 weken aan te geven welke data het absoluut onmogelijk is om bij de hoorzitting te kunnen zijn. Vervolgens wordt een hoorzitting ingepland en krijgen u en de jeugdhulpaanbieder bericht over de vastgestelde datum, tijd en locatie van de hoorzitting.

Zitting
Tijdens de zitting wordt de zaak mondeling behandeld. Beide partijen krijgen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. De commissieleden stellen vragen om een goed beeld van de klacht en het verweer te krijgen, zodat zij tot een zorgvuldig oordeel kunnen komen. Tijdens de zitting is het klager en beklaagde toegestaan om zich te laten bijstaan.

Uitspraak
Ongeveer acht weken na de zitting ontvangen u en de jeugdhulpaanbieder de uitspraak van de klachtencommissie. De uitspraak wordt ook opgenomen in het digitale klachtdossier.

Afsluiten van het dossier
Na de zitting wordt elk dossier 24 maanden bewaard. Daarna wordt het dossier gewist, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze stukken langer te bewaren. Van elke zitting en oordeel wordt geanonimiseerd verslag gedaan op de pagina 'Uitspraken' van de website van de OKJ.

Zie ook het OKJ Klachtenreglement.